Webáruházunk anonim sütik (cookie-k) segítségével nyújtja szolgáltatásait. A webhely használatával elfogadja a cookie-k használatát. Részletek >>>
Menü
> Kezdőlap >

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

1. A NYILATKOZAT CÉLJA

A jelen Nyilatkozat rögzíti az Euronorm 2000 Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) által alkalmazott adatvédelmi, adatkezelési elveit és adatvédelmi, adatkezelési politikáját.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, az egyéb jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően, valamint az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat és jogszabályokat (GDPR) is figyelembe véve járjon el.

Alapvető fogalmak meghatározása:

 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 • érintett: az az azonosítható a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 • személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ; 
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

2. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Név: Euronorm 2000 Kft.

Székhely és levelezési cím: 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.

Telefonszám: +36 25 787 399

Email cím: info@euronorm.hu

 

3. A KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA

3.1. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

3.2Az Adatkezelő a www.euronorm.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során az érintettek alábbi adatait kezeli. 

3.3. A „személyes adat” csak természetes személy (érintett) vonatkozásában értelmezhető, egy cégnek nincsen sem személyes adata, sem a személyes adatokkal kapcsolatos jogai.

3.4. A vásárláshoz kapcsolódó adatkezelés

A regisztráció során a megrendelés leadásakor felhasználásra kerülő adatok kerülnek bekérésre és rögzítésre kapcsolattartás (egyeztetés), számlázás és csomagkézbesítés miatt.

részére:

3.4.1. Kapcsolatfelvétel

 • Adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a kapcsolatfelvétel lezárultáig

3.4.2. Szerződés teljesítése, számlázás, könyvelés

 • Adatkezelés célja: szerződés teljesítése, számlázás
 • Kezelt adatok: név, számlázási cím, adószám, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: számviteli törvény szerint

3.4.3. Csomagkézbesítés

 • Adatkezelés célja: csomagkézbesítés
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: postai törvény alapján a feladást követő év végéig

3.4.4. Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

 • Adatkezelés célja: fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év

3.4.5. Garanciális panaszok kezelése

 • Adatkezelés célja:garanciális panaszok kezelése
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 év

3.4.6. Hírlevélküldés

 • Adatkezelés célja: hírlevélküldés
 • Kezelt adatok: név, telefonszám, e-mail cím
 • Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása
 • Adatkezelés időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a felhasználói fiók törléséig.

 

4. LEVELEZÉS, HÍRLEVÉL ÉS ONLINE HIRDETÉS

4.1. Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alább részletezett célokra használja fel.

4.2. Levelezés

4.2.1. Az e-mail címek kezelése elsősorban a webáruház alapvető működtetéséhez szükséges, mert az érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja. 

4.2.2. Ebbe a felhasználási módba tartoznak azon tájékoztató e-mailek is, amelyek a webshop tevékenységével, működésével kapcsolatos, a Felhasználót is érintő lényeges információt tartalmaznak (pl. ÁSZF változás, termékvisszahívás stb.).

4.2.3. Az e-mail cím ezen felhasználási módjának letiltása után a Felhasználó nem tud vásárolni a webáruházban, mert a vásárlók azonosításához szükség van az e-mail címre.

4.3. Hírlevél

4.3.1. Hírlevelet az az érintett kaphat, aki az alábbi módok egyikén hozzájárult:

 • általános hírlevél feliratkozás: az érintett a weboldalon elhelyezett űrlapon megadja az e-mail címét és a jelölőnégyzet pipálásával hozzájárul, hogy az adatait az Adatkezelő kezelje,
 • hírlevél feliratkozás a regisztrációkor: az érintett a regisztrációs űrlapon megadja az e-mail címét (azonosítás céljából, ez kötelező), majd eldöntheti, hogy szeretne-e hírlevelet kapni. Ha igen, akkor a feliratkozás hírlevélre jelölőnégyzet pipálásával járulhat hozzá,
 • hírlevél feliratkozás már létező fiók esetén: az érintett bejelentkezik a felhasználói fiókjába, ahol a "Hírlevél megrendelése / lemondása" menüpontot kiválasztva megjelölheti, hogy feliratkozik vagy lemondja a hírlevelet.

4.3.2. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A leiratkozás nincs feltételhez kötve és ingyenes. Hírlevél lemondása az alábbi módokon történhet:

 • az érintett bejelentkezik a felhasználói fiókjába, ahol a "Hírlevél megrendelése / lemondása" menüpontot kiválasztva megjelölheti, hogy feliratkozik vagy lemondja a hírlevelet,
 • a hírlevél alján szereplő linkre kattintva,
 • a Felhasználó írásban (e-mail vagy posta), egyértelműen jelzi, hogy mely e-mail címére tiltja meg a hírlevél küldést.

4.3.3. Az Adatkezelő, mindaddig küldhet hírlevelet a Felhasználónak, ameddig a Felhasználó a fiókját, illetve adatait nem törli vagy le nem iratkozik a 8.3.2. pontban felsorolt módok egyikén. 

4.3.4. A hírlevélről való leiratkozás után a Felhasználó több hírlevelet nem kap az Adatkezelőtől, viszont a felhasználói fiókja továbbra is megmarad és a webáruházban vásárolhat.

4.3.5. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. 

4.4. Online hirdetés

4.4.1. A weboldal a Google Ads hirdetéseit használja.

 • A Google hirdetései a Google szolgáltatásaiban, a Google-lal partneri viszonyban lévő webhelyeken és alkalmazásokban jelenhetnek meg.
 • A felhasználó módosíthatja érdeklődési köreit, eldöntheti, hogy a Google felhasználhatja-e személyes adatait. A beállítások itt elérhetők: https://adssettings.google.com

4.4.2. A weboldal a Google Ads remarketing követő kódjait használja.

 

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

Az Adatkezelő a személyes adatot törli, ha

 • kezelése jogellenes: Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, az Adatkezelő a törlést haladéktalanul végrehajtja.
 • az érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével): Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az érintett kérheti. Ez esetben az Adatkezelő az adatokat törli (felhasználói fiók törlésével együtt). Az érintett kérheti, hogy számára több hírlevelet ne küldjön az Adatkezelő. Ez csak az Adatkezelő hírlevél listájából való törlést jelenti, a felhasználói fiók törlését nem.
 • az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt. Mivel az érintett részére az Adatkezelő folyamatos szolgáltatást nyújt, a felek kapcsolata időhatárhoz nem kötött. Mindezek alapján – az érintett kérésének hiányában – az Adatkezelő mindaddig kezeli az adatokat, amig az Adatkezelő és az érintett közötti kapcsolat fennáll, és ameddig az adatkezelő az érintett számára szolgáltatást nyújthat. Minden egyéb adatot az Adatkezelő töröl, ha nyilvánvaló, hogy az adatok felhasználására a jövőben nem kerül sor, vagyis az adatkezelés célja megszűnt.
 • azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte: Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja. Törlés helyett az Adatkezelő – az érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó. A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni. Az Adatkezelő a rábízott adatokat az Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek semmilyen esetben sem adja át (kivételt képez ez alól az esetleges hivatalos, hatósági megkeresés).

6.2. Az Adatfeldolgozók minden esetben csak a tevékenységük elvégzéséhez szükséges minimális adatokat kapják meg. 

6.3. Az Adatkezelő tevékenységének folytatásához Adatfeldolgozók közreműködését veszi igénybe: 

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Adatkezelés időtartama

Shoprenter.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 29.

webshopszolgáltató

szerződés fennállása + biztonsági mentés időtartama

EV2 Internet Kft.

1149 Budapest, Róna út 120-122.

tárhelyszolgáltatás

szerződés fennállása + biztonsági mentés időtartama

Metrum-T Bt.

2400 Dunaújváros, Esze Tamás u. 5/a 2/1

könyvelés

a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év

Magyar Posta ZRT.

1138. Budapest, Dunavirág u. 2-6.

kézbesítés

a csomag postára adását követő naptári év végéig

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.

kézbesítés

a csomag feladását követő naptári év végéig

6.4. A Weboldal üzemeltetése során az Adatkezelő külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely külső szolgáltatókkal az Adatkezelő együttműködik.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok

webanalitika, online hirdetés

 

7. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az érintettet a személyes adataival kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg:

7.1.1. Tájékoztatáshoz való jog: az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az adatkezelés lényeges szempontjairól (ki, mit, mire, miért, meddig használ, stb.).

7.1.2. Hozzáféréshez való jog: a magánszemély kérhet tájékoztatást arról, hogy történik-e rá vonatkozó adatkezelés, és ha igen, akkor mely adatait kezelik. Erről írásban kérhet tájékoztatást, amelyre az Adatkezelő 30 napon belül írásban válaszol. Vagy a kezelt adatok a webshopban azonnal megtekinthetők az alábbi linken: Személyes adatok kezelése

7.1.3. Adatok helyesbítésének kérése: az érintett jelezheti, hogy a kezelt adatok pontatlanok, és kérheti, hogy azok helyett mi kerüljön feltüntetésre. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon saját maga helyesbítheti; egyéb esetekben Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi a módosítást.

7.1.4. Törléshez való jog: az érintett bármikor kérheti adatai törlését. Amennyiben az Adatkezelő hozzáférést engedett harmadik személyeknek a törölni kért adatokhoz, akkor tájékoztatnia kell mindazokat, akik az érintett adatokat megkapták, hogy minden hivatkozást, illetve náluk tárolt személyes adatot töröljenek. Ennek célja az, hogy – hacsak annak jogi vagy észszerű akadálya nincs – az érintett adat „tűnjön el” a fellelhető adatbázisokból. A törlést az írásos kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül elvégzi az Adatkezelő. A törlést követően az adatok nem visszaállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.

7.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: bizonyos esetekben a személyes adatok kezelésével érintett személy kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását – például egy tisztázatlan, jogvitás helyzetben, vagy akkor, ha az adatkezelés nem szükséges már, de az adatalany azt mégis szeretné.

7.1.6. Adathordozhatósághoz való jog: az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Ezt a webshopban az alábbi linken érheti el: Személyes adatok kezelése

7.1.7. Tiltakozáshoz való jog: az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból kifolyólag bármikor tiltakozzon személyes adatainak meghatározott okból történő kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja,öntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.2. Az Euronorm 2000 Kft., mint Adatkezelő arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Erre a Felhasználónak az alábbi módokon biztosít lehetőséget:

Levelezési cím: Euronorm 2000 Kft., 2400 Dunaújváros, Magyar út 41.
Ügyfélszolgálat: elérhetőségek.

7.3. a Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
 • Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult az Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

8. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

8.1. Az Adatkezelő a kért adatot csak a 3. pontban megjelölt tevékenységek során használja fel.

8.2. Az esetleges incidensek elkerülése érdekében az Adatkezelő kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

8.3. Adatkezelő a neki megadott személyes adatok pontosságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely érintett az e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználó terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

8.4. Cookie-k, sütik

A sütik olyan rövid szöveges, betűkből és számokból álló fájlok, amelyeket a felhasználó által felkeresett webáruházak töltenek le a számítógép, mobil készülék vagy más berendezés böngészőjére. A süti a felhasználó eszköze, a webshop szolgáltató vagy egy harmadik fél szervere felé elküldött kérése alapján telepítődhetnek. A webáruházban használt cookie-kat 3 nagyobb csoportba sorolhatjuk:

8.4.1. Szükséges sütik: Azok a sütik szükségesek, amelyek nélkül a webáruház nem tudna megfelelően működni:

Név Cél Lejárat
PHPSESSID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között. Munkamenet
device Ez a süti tárolja, hogy a felhasználó milyen eszközről nézi a webáruházat (dekstop, mobile, tablet). Munkamenet
JSESSIONID A felhasználói munkamenet állapotát megőrzi az oldalkérések között. Munkamenet
auroraOverlay Megjegyzi, hogy a beléptetés és hirdetés oldalt látta-e már a felhasználó. Ez alapján el tudja dönteni a rendszer, hogy meg kell-e jeleníteni még egyszer. 1 nap
customer_group A felhasználó vásárlói csoportját tárolja. 1 nap
customer_logged_in Eltárolja, hogy a vevő be van-e jelentkezve a fiókjába. 1 nap
currency A felhasználó által kiválasztott pénznem megjegyzéséhez szükséges. 30 nap
admin_logged_in Ez a süti segít annak ellenőrzésében, hogy bejelentkezett admin felhasználó böngészi-e a webáruházat. 1 nap
wishlist A kívánságlista tartalmát őrzi meg 1 hónapig a felhasználó számára. 1 hónap
token Az admin user biztonsági azonosítóját tárolja. 1 óra
auroraMarketingCookieAccepted A süti célja, hogy megőrizze a felhasználó marketing célú cookie-k használatához történő hozzájárulását. 1 év
__zlcmid Chat eszközök használják (ZopIM) 1 év
auroraNanobarAccepted A segítségével tudja eldönteni a webáruház, hogy a felhasználó elfogadta-e a nanobárt vagy sem. 1 év
_pfbsesid A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap
_pfbuid A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap
_prefixboxVariant A prefixbox kereső megfelelő működéséhez szükséges. 1 nap

 

8.4.2. Marketing és statisztikai cookie: Ezeket a cookie-kat le tudja tiltani a felhasználó.
A marketing cookie-k abban segítenek, hogy minél kellemesebb böngészési élményt tudjon nyújtani a webáruház a látogatói számára, többek között személyre szabott ajánlatok és hirdetések megjelenítésével.

Név Cél Lejárat
__utmv Ha egyedi jelentéseket használ a Google Analytics szolgáltatásban, és egyedi szegmentálást állított be a webáruházban, akkor az _utmv süti segítségével fogja tudni az Analytics, hogyan osztályozza az adott látogatót. 2 év
fr A Facebook használja, hogy hirdetéseket tudjon eljuttatni a felhasználónak, például harmadik féltől származó ajánlattételre alapuló hirdetéseket. 3 hónap
NID Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják. 6 hónap
VISITOR_INFO1_LIVE Megpróbálja megbecsülni a felhasználó sávszélességét a YouTube videókat tartalmazó oldalakon. 179 nap
CDSDevice Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik. 14799 nap
CDSDeviceInformation_SR Amikor bejelentkezik a felhasználó az intelligens termékajánlást használó ShopRenteres webáruházba, akkor bekerül a sütibe a felhasználó SR adatbázisában szereplő felhasználó- és vásárlói csoport azonosító, továbbá az adott oldalra vonatkozó információk kerülnek be a rögzített felhasználó tevékenységekhez, mint pl.: az adott oldalhoz tartozó termék, kategória ID-ja. 14799 nap
CDSMunkamenet Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez. 14799 nap
OrcinusGlobalVersion Intelligens ajánló rendszer A/B teszteléséhez tárolja el a böngészőhöz, hogy milyen kiosztást kapott (A vagy B). Első alkalommal ez a verzió átküldésre kerül Analyticsbe is, amelyet követően a statisztikákat szegmentálni lehet verziónként. Továbbá az intelligens ajánló rendszer hatékonyságának elemzésére szolgáló statisztikáinak (átkattintások aránya) elkészítésére is felhasználására kerül. 14799 nap
OrcinusGlobalVersionSet Az előző pontban írt verzió kiosztás követően jön létre. Ha létezik ez a süti, akkor onnantól kezdve Analyticsnek már nem kerül átküldésre a felhasználó verziója. 14799 nap
OrcinusTracker Az Intelligens termékajánló egy azonosítót generál az első látogatás alkalmával, amellyel azonosítja a felhasználó tevékenységeit az intelligens termékajánlás érdékében. Minden rögzített tevékenység egy-egy ilyen anonym módon azonosított felhasználóhoz tartozik. 14799 nap
OrcinusTrackerMunkamenet Az intelligens termékajánló ezen süti segítségével kezeli a böngésző felhasználó munkameneteit. 30 perc inaktivitást követően az újabb oldalmegtekintéseket már új munkamenetnek értelmez. 14799 nap
optiMonkClient A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről. 4 év
optiMonkSession A süti tárolja az Optimonk számára, hogy a felhasználó mióta nézi az oldalt, melyik kampányt látta/töltötte ki, hány oldalt nézett meg, a popupok megjelenítéséről/kitöltéséről. Munkamenet
OptiMonkVisitorAttributes A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó adatait, például hogy milyen országból érkezett. 14799 nap
OptiMonkVisitorCart A süti tárolja az Optimonk számára a felhasználó kosarának információit, hogy a kosárhoz köthető ajánlatokat tudjon megjeleníteni a felhasználó számára. Munkamenet

A statiszikai cookie információt gyűjtenek arról, hogyan használják látogatók a webáruházat. Ezek a sütik nem tudják pontosan beazonosítani a felhasználót. A statiszikai cookie-k által gyűjtött információk közé tartoznak az oldalmegtekintések, a kattintások, a munkamenetek hossza, a látogatás időpontja, stb:

Név Cél Lejárat
_ga Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál. 2 év
_gat A Google Analytics lekérések szabályozására szolgál. Munkamenet
_gid Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó webhelyhasználatára vonatkozó statisztikák generálására szolgál. Munkamenet
__utmz Ez a süti azt rögzíti, hogy a látogató egy keresőmotorból (és ha igen, milyen kulcsszót használt), egy linkről vagy egy korábbi oldalról (például egy könyvjelzőről) érkezett-e. 6 hónap
__utma A süti tárolja a látogatások számát (látogatónként), az első látogatás, az előző látogatás és az aktuális látogatás időpontját. 2 év
__utmb, __utmc Ezen cookie-k segítségével ellenőrizni lehet, hogy milyen gyorsan távoznak az emberek a webáruházból: mikor kezdődött a látogatás és mikor ért véget. Munkamenet
disqus_unique Célja a webhely látogatóinak látogatásával kapcsolatos statisztikák összegyűjtése, például a látogatások száma, a webhelyen töltött átlagos idő és a betöltött oldalak száma. 1 év
PREF Egy egyedi azonosítót tárol, amelynek segítségével a Google a YouTube-videók használati statisztikáit őrzi meg. 8 hónap
YSC Egy olyan egyedi azonosítót tartalmaz, ami a felhasználó által megtekintett videók statisztikáit tartalmazza. Munkamenet
NID Egy egyedi azonosítót tárol, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközét. Az azonosítót célzott hirdetésekre használják. 6 hónap

 

9. EGYÉB INFORMÁCIÓK

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés: Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

 • Adatkezelési nyilvántartási szám - hírlevél: NAIH-103626/2016.
 • Adatkezelési nyilvántartási szám - webáruház: NAIH-103740/2016.

9.1. Az Adatkezelő rendszere az érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az érintettek által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más Weboldalak vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok biztonságban legyenek. Mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. 

9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot az érintettek a Weboldal felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználónak a Weboldal további használatához el kell fogadnia a módosításokat, az Adatkezelő által, a Weboldalon biztosított módon.

 

Az Euronorm 2000 Kft. Adatvédelmi Nyilatkozata pdf formátumban letölthető: euronorm_2000_kft_adatvedelmi-nyilatkozat_190904.pdf

Dunaújváros, 2019. szeptember 04.

Keresés